گونه شناسی ساختاری و ماهوی اتاق های فکر: در تئوری و عمل