ساختار

صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر مهدی اسماعیلی