مجله علمی روانشناسی و علوم تربیتی در پی ایجاد فرصتی مناسب جهت به تحقق پیوستن چاپ مقاله های دانشجویان و پژوهشگران مرتبط با موضوع فوق ذکر و کمک و تشویق دانشجویان در این زمینه می باشد. فصلنامه (پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی) در محور اصلی (پژوهش در حوزه علوم تربیتی) به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینه مسائل‌ روانشناسی و علوم‌ تربیتی  باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.